Blocs temàtics del congrés

Per cada bloc temàtic es constituirà una taula temàtica, integrada per membres dels comités organitzadors. Cada taula valorarà les comunicacions enviades per la ciutadania al seu respectiu bloc temàtic i redactar una ponència. Els punts que desenvolupen l’enunciat de cada bloc temàtic en aquesta taula són orientatius

BLOC 1. El marc de les festes. Estructura organitzativa i de gestió, agents festers i finançament

 • L’assemblea de Festes com a òrgan base de participació

 • El Patronat de Festes i altres models d’organització, de gestió i de govern

 • La Junta de Festes

 • La participació ciutadana mitjançant associacions i col·lectius diversos

 • La Gestora de gaiates i les comissions de sector

 • Les colles i la seua federació

 • Els ens vinculats: esperit, concepte, arrelament i tradició

 • La relació entre els col·lectius de la festa i amb el Patronat de Festes

 • El finançament públic i el privat. Optimització de recursos i model fester

 • Fires, mesons i carpes com a font de finançament

 • Sostenibilitat econòmica: subvencions i criteris d’adjudicació

 • Projecció econòmica de les Festes

 •  …

BLOC 2. Identitat col·lectiva. Tradició i modernitat. Símbols i representacions oficials

 • Singularitats de les Festes de la Magdalena. Relacions entre història i tradició
 • Religiositat i aconfessionalitat, dues cares d’una mateixa tradició
 • Els símbols de les festes i de la ciutat
 • Rituals i costums tradicionals
 • La gaiata: símbol, llum, art…
 • La indumentària tradicional, promoció i bon ús
 • Les representacions oficials de les festes. Reines i corts d’honor. Funcions actuals i futures
 • Protocols oficials i oficiosos
 • La transmissió de la festa
 •  …

BLOC 3. Actes, programació, espais urbans i participació ciutadana

 • Duració i organització temporal de les festes
 • Els actes del programa de festes, quantitat versus qualitat
 • Les programacions festeres dels col·lectius, relacions amb el programa oficial de festes
 • La Romeria de les Canyes i la Tornà com a acte essencial identificador
 • El Pregó com acte provincial
 • Desfilades: reglaments, drets i obligacions
 • Desfilades i festivals internacionals
 • El espais festius
 • El centre urbà i els barris perifèrics
 • Els sectors gaiaters en el segle XXI
 • Convivència i participació ciutadana. Compaginació de festa i descans

BLOC 4. Les festes com a element integrador de la imatge de la ciutat. Projecció exterior.

 • Impacte de les festes en la imatge de la ciutat de Castelló de la Plana
 • La projecció exterior de la imatge de la ciutat mitjançant les festes i les seues representacions
 • Interès turístic i projecció exterior: filosofia, estratègies, actuacions
 • Actes exportables de les Festes de la Magdalena
 • Els esdeveniments festers al Palau de la Festa
 • Possibilitats d’innovació
 •  …

Descargar PDF
Bases per a la redacció i enviament de comunicacions
 1. Podrà presentar comunicació escrita qualsevol ciutadà o ciutadana. L’autoria de la comunicació pot ser
  individual o col·lectiva. Totes les persones que signen la comunicació han d’identificar-se amb les dades
  que es demanen al formulari corresponent.
 2. El termini de presentació de comunicacions al IV Congrés Magdalener finalitzarà el 9 d’octubre de 2017 a
  les 24 h.
 3. Les comunicacions s’han de presentar en format PDF, amb un pes no superior de 5 MB, escrites
  preferiblement en lletra Arial o en Times New Roman de 12 punts, amb un interlineat d’1,5 i sobre un
  document A4.
 4. El o la responsable de la comunicació no haurà d’estar necessàriament inscrit en el congrés.
 5. El nombre de comunicacions diferents que pot enviar una mateixa persona és il·limitat
 6. Les comunicacions podran presentar-se escrites en valencià o castellà
 7. Les comunicacions hauran de ser correctes ortogràficament i sintàcticament
 8. La comunicació haurà d’incloure els següents apartats:
  • Encapçalament amb el títol de la comunicació, nom de l’autor o autora o del o la responsable si
   és una comunicació col·lectiva i el nom de la taula (l’eix temàtic) a la qual es presenta
  • Resum d’una extensió aproximada de 100 paraules sobre el contingut de la comunicació.
  • Text de la comunicació, que no haurà de ser inferior a les 500 paraules ni superior a les 1500
   paraules, amb el resum inclòs. La bibliografia i notes aclaridores que foren necessàries resten
   excloses.
  • Autoria, amb el nom, cognoms i DNI de l’autor o autora de la comunicació, seguit del llistat –si
   n’hi ha- de les persones que donen suport a la comunicació, de cadascuna de les quals cal
   indicar nom, cognoms, DNI i signatura (aquest llistat pot presentar-se escanejat com a part de
   l’arxiu PDF de la comunicació i les dades poden estar manuscrites per les persones que han
   donat suport)
 9. El text de la comunicació ha de tindre una estructura clara, la qual bàsicament ha de seguir el següent esquema:
  • Presentació dels actes, idees o fets respecte dels quals es vol argumentar
  • Argumentació, raonaments mitjançant els quals es qüestiona, se suggereix, es reivindica o es
   referma allò del que es parla
  • Conclusió, exposició final de motius, conseqüències més importants d’allò que s’ha argumentat
   i/o proposta d’actuació.
 10. Totes les fonts d’informació referides en la comunicació han d’estar correctament indicades amb les
  corresponents notes bibliogràfiques al final de la comunicació. Igualment es poden afegir notes
  aclaridores breus al final de la comunicació.
 11. El Comité Organitzador analitzarà les comunicacions i valorarà el compliment d’aquestes bases i es
  reserva el dret a rebutjar-les en cas d’incompliment o si manquen absolutament de base argumental.
 12. La presentació de comunicacions escrites pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.

Descargar PDF
Carta de l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco

Carta de l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, amb la qual convida a la ciutadania a enviar comunicacions