COMUNICACIONS PRESENTADES

Blocs temàtics del congrés

Per cada bloc temàtic es constituirà una taula temàtica, integrada per membres dels comités organitzadors. Cada taula valorarà les comunicacions enviades per la ciutadania al seu respectiu bloc temàtic i redactar una ponència. Els punts que desenvolupen l’enunciat de cada bloc temàtic en aquesta taula són orientatius

BLOC 1. El marc de les festes. Estructura organitzativa i de gestió, agents festers i finançament

 • L’assemblea de Festes com a òrgan base de participació

 • El Patronat de Festes i altres models d’organització, de gestió i de govern

 • La Junta de Festes

 • La participació ciutadana mitjançant associacions i col·lectius diversos

 • La Gestora de gaiates i les comissions de sector

 • Les colles i la seua federació

 • Els ens vinculats: esperit, concepte, arrelament i tradició

 • La relació entre els col·lectius de la festa i amb el Patronat de Festes

 • El finançament públic i el privat. Optimització de recursos i model fester

 • Fires, mesons i carpes com a font de finançament

 • Sostenibilitat econòmica: subvencions i criteris d’adjudicació

 • Projecció econòmica de les Festes

 •  …

BLOC 2. Identitat col·lectiva. Tradició i modernitat. Símbols i representacions oficials

 • Singularitats de les Festes de la Magdalena. Relacions entre història i tradició
 • Religiositat i aconfessionalitat, dues cares d’una mateixa tradició
 • Els símbols de les festes i de la ciutat
 • Rituals i costums tradicionals
 • La gaiata: símbol, llum, art…
 • La indumentària tradicional, promoció i bon ús
 • Les representacions oficials de les festes. Reines i corts d’honor. Funcions actuals i futures
 • Protocols oficials i oficiosos
 • La transmissió de la festa
 •  …

BLOC 3. Actes, programació, espais urbans i participació ciutadana

 • Duració i organització temporal de les festes
 • Els actes del programa de festes, quantitat versus qualitat
 • Les programacions festeres dels col·lectius, relacions amb el programa oficial de festes
 • La Romeria de les Canyes i la Tornà com a acte essencial identificador
 • El Pregó com acte provincial
 • Desfilades: reglaments, drets i obligacions
 • Desfilades i festivals internacionals
 • El espais festius
 • El centre urbà i els barris perifèrics
 • Els sectors gaiaters en el segle XXI
 • Convivència i participació ciutadana. Compaginació de festa i descans

BLOC 4. Les festes com a element integrador de la imatge de la ciutat. Projecció exterior.

 • Impacte de les festes en la imatge de la ciutat de Castelló de la Plana
 • La projecció exterior de la imatge de la ciutat mitjançant les festes i les seues representacions
 • Interès turístic i projecció exterior: filosofia, estratègies, actuacions
 • Actes exportables de les Festes de la Magdalena
 • Els esdeveniments festers al Palau de la Festa
 • Possibilitats d’innovació
 •  …

Descargar PDF
Bases per a la redacció i enviament de comunicacions
 1. Podrá presentar comunicació escrita qualsevol ciutadà o ciutadana. L’autoria de la comunicació pot ser individual o col·lectiva. Totes les persones que signen la comunicació han d’identificar-se amb les dades que es demanen al formulari corresponent.
 2. El termini de presentació de comunicacions al IV Congrés Magdalener finalitzarà el 9 d’octubre de 2017 a les 24 h.
 3. Les comunicacions s’han de presentar en format PDF, amb un pes no superior de 3 MB, escrites preferiblement en lletra Arial o en Times New Roman de 12 punts, amb un interlineat d’1,5 i sobre un document A4.
 4. El o la responsable de la comunicació no haurà d’estar necessàriament inscrit en el congrés.
 5. El nombre de comunicacions diferents que pot enviar una mateixa persona és il·limitat
 6. Les comunicacions podran presentar-se escrites en valencià o castellà
 7. Les comunicacions hauran de ser correctes ortogràficament i sintàcticament
 8. La comunicació haurà d’incloure els següents apartats:
  • Encapçalament amb el títol de la comunicació, nom de l’autor o autora o del o la responsable si és una comunicació col·lectiva i el nom de la taula (l’eix temàtic) a la qual es presenta
  • Resum d’una extensió aproximada de 100 paraules sobre el contingut de la comunicació.
  • Text de la comunicació, que no haurà de ser inferior a les 500 paraules ni superior a les 1500 paraules, amb el resum inclòs. La bibliografia i notes aclaridores que foren necessàries resten excloses.
  • Autoria, amb el nom, cognoms i DNI de l’autor o autora de la comunicació, seguit del llistat –si n’hi ha- de les persones que donen suport a la comunicació, de cadascuna de les quals cal indicar nom, cognoms, DNI i signatura (aquest llistat pot presentar-se escanejat com a part de l’arxiu PDF de la comunicació i les dades poden estar manuscrites per les persones que han donat suport)
 9. El text de la comunicació ha de tindre una estructura clara, la qual bàsicament ha de seguir el següent esquema:
  • Presentació dels actes, idees o fets respecte dels quals es vol argumentar
  • Argumentació, raonaments mitjançant els quals es qüestiona, se suggereix, es reivindica o es referma allò del que es parla
  • Conclusió, exposició final de motius, conseqüències més importants d’allò que s’ha argumentat i/o proposta d’actuació.
 10. Totes les fonts d’informació referides en la comunicació han d’estar correctament indicades amb les corresponents notes bibliogràfiques al final de la comunicació. Igualment es poden afegir notes aclaridores breus al final de la comunicació.
 11. El Comité Organitzador analitzarà les comunicacions i valorarà el compliment d’aquestes bases i es reserva el dret a rebutjar-les en cas d’incompliment o si manquen absolutament de base argumental.
 12. La presentació de comunicacions escrites pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.

Descargar PDF
Carta de l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco

Carta de l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, amb la qual convida a la ciutadania a enviar comunicacions

Bases per a l'enviament d'esmenes o ponències alternatives
 1. Podrà presentar esmenes o ponències alternatives qualsevol congressista ja inscrit i podrà presentar-les a títol personal o en representació d’un col·lectiu. En el cas de presentar-la en representació d’un col·lectiu caldrà afegir a l’arxiu PDF de les esmenes o de la ponència alternativa una darrera pàgina amb l’autorització per a actuar en representació d’aquest, signada pel seu secretari o la seua secretària.
 2. Les esmenes o ponències alternatives sols es podran presentar a través de la web del congrés. Cada esmena i cada ponència alternativa s’haurà d’enregistrar en un document diferent i amb un formulari web diferent.
 3. Una mateixa persona pot presentar diferents esmenes a cadascuna de les quatre ponències. Però, si les esmenes a una mateixa ponència, per part d’una mateixa persona, superen en número la meitat dels articles que conté la ponència presentada pel Comité Organitzador haurà de presentar-les totes juntes, com una ponència alternativa. Igualment, si una ponència alternativa no proposa canvis per a més de la meitat dels articles de la ponència presentada pel Comité Organitzador, caldrà presentar-los com a esmenes. Una mateixa persona pot presentar ponències alternatives a cadascuna de les ponències presentades pel Comité Organitzador.
 4. Cal indicar en el document de l’esmena o de la ponència alternativa a què ponència presentada pel Comité Organitzador es refereix, amb el seu títol complet i, en el cas de les esmenes, cal indicar el número d’article al qual es proposa l’esmena.
 5. Les ponències alternatives han de tractar totes les qüestions que es tracten en l’articulat de la ponència presentada pel Comité Organitzador i en aquells articles per als quals no es propose cap canvi –que no poden ser més de la meitat dels articles- cal escriure el número de l’article i deixar buit el rengló, de tal manera que s’entendrà que eixe article es proposa amb la mateixa redacció que figura en la ponència presentada pel comité. En els casos de propostes de canvis ortogràfics en la redacció d’un article, perquè s’entén que canvien el sentit, cal explicar al final del nou article proposat, entre parèntesis, els signes ortogràfics que s’han canviat.
 6. Les ponències alternatives han de presentar-se amb un 20% d’avals de congressistes inscrits, és a dir, l’aval de 130 congressistes com a mínim, en un full del mateix arxiu PDF de la ponència, amb els noms, cognoms, DNI i signatura dels o les congressistes que li donen suport.
 7. La persona que presente una esmena o ponència alternativa es compromet a defensar-la públicament des de la tribuna d’oradors i oradores del IV Congrés Magdalener, en la sessió de treball corresponent i en el torn que determine la taula del Comité Organitzador que presidisca la sessió. Seran retirades automàticament les esmenes o ponències alternatives, els autors o autores de les quals o les persones en les quals hagen delegat no estiguen en el moment que la taula que presideix la sessió els cride a defensa o, per qualsevol altra circumstància, no les defensen.
 1. Les esmenes o ponències alternatives es podran defensar per poders, sempre que la persona elegida per a defensar-les presente als membres de la taula que presideix la sessió el document d’autorització que facilita el Comité Organitzador, complimentat com cal i signat per la persona que ha presentat les esmenes o la ponència alternativa, acompanyada d’una fotocòpia del seu document d’identitat.
 2. El termini de presentació d’esmenes o ponències alternatives començarà el 10 de novembre de 2017, a les 10 h, i finalitzarà el 14 de novembre de 2017, a les 13 h.
 3. Les esmenes o ponències alternatives s’han de presentar en format PDF, amb un pes no superior de 5 MB, escrites preferiblement en lletra Arial o en Times New Roman de 12 punts, amb un interlineat d’1,5 i sobre un document A4.
 4. Les esmenes o ponències alternatives podran presentar-se escrites en valencià o castellà. Però hauran de ser correctes ortogràficament i sintàcticament.
 5. El Comité Organitzador analitzarà les esmenes o ponències alternatives i valorarà el compliment d’aquestes bases i es reserva el dret a rebutjar-les en cas d’incompliment o si manquen absolutament de base argumental.
 6. Una esmena o ponència presentada es pot retirar pel seu autor o autora o la persona acreditada per a defensar-la mitjançant comunicació verbal a la taula que presideix la sessió, en el moment de ser cridat o cridada a fer la defensa.
 7. La presentació d’esmenes o ponències alternatives pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.

Descargar PDF
Certificat de representació col·lectiva
Delegació de defensa d'esmenes o ponències alternatives