El IV Congrés Magdalener és una convocatòria del govern municipal de Castelló de la Plana a fer una reflexió a fons sobre les Festes de la Magdalena, atesa la seua importància social, cultural i econòmica. Es tracta d’una convocatòria oberta a tota la ciutadania, a la qual es pretén donar l’oportunitat d’opinar i de participar en la redacció d’unes declaracions institucionals que reflectisquen un ampli consens col·lectiu, capaç d’orientar la gestió, l’organització i la transformació de les Festes de la Magdalena durant els pròxims anys.

Visió congressual i objectius generals

Visió congressual

Establir les bases argumentals de consens perquè les institucions i els ens festers i la ciutadania en general puguen assumir i participar una renovació de les Festes de la Magdalena que les milloren i les consoliden com a valor diferencial de construcció d’una imatge positiva de la ciutat de Castelló de la Plana, de projecció estatal i internacional.

 

Objectius generals

 1. Promoure una actualització dels processos i activitats festers -tradicions, rituals, simbologia…- per tal d’harmonitzar les Festes de la Magdalena amb els principis, valors, normes, sentiments i expectatives que conformen la cultura cívica de la societat castellonenca actual.
 2. Estendre entre la societat castellonenca, a través de les institucions i ens festers, la consciència del valor que les Festes de la Magdalena tenen com a element integrador de la imatge que es projecta de la ciutat de Castelló de la Plana i de la necessitat d’una àmplia participació social en la construcció i projecció d’aquesta imatge mitjançant la participació en les festes.
 3. Promoure un consens suficientment ampli envers les Festes de la Magdalena que evite la seua instrumentalització partidista des de les institucions de representació política i la seua instrumentalització a favor d’interessos particulars de caràcter econòmic o social.
Desenvolupament del congrés

Fase de participació

 • Es fan públics els quatre blocs temàtics del congrés
 • Es fan públiques les bases per a la redacció i presentació de comunicacions
 • Es fan públiques les dates de realització de les sessions del congrés
 • S’obre el termini de presentació de comunicacions
 • La ciutadania manifesta les seues opinions i propostes mitjançant la redacció i enviament de comunicacions
 • S’obre el termini d’inscripció de congressistes

Fase de reflexió

 • S’organitzen unes conferències d’experts per a il·lustrar a la ciutadania, especialment als i les congressistes
 • Es constitueixen les taules temàtiques amb els membres dels comitès organitzadors
 • Les quatre taules temàtiques analitzen les comunicacions acceptables i les valoren
 • Es publiquen les comunicacions acceptables
 • Cada taula temàtica acorda els continguts i redacta la ponència respectiva al seu bloc temàtic
 • Es publiquen les quatre ponències de les taules temàtiques
 • Es publiquen les condicions per a la presentació d’esmenes o ponències alternatives a les quatre ponències de les taules temàtiques integrades per membres dels comitès organitzadors
 • S’obre el termini de presentació pels i les congressistes d’esmenes o ponències alternatives a les quatre ponències de les taules temàtiques

Fase d’elecció

 • Comencen les sessions del congrés: una sessió per cada bloc temàtic, a més d’una sessió inaugural i una de conclusions i cloenda
 • En cada sessió temàtica, el representant de la taula temàtica corresponent (formada per membres dels comitès organitzadors) defensa la ponència de la seua taula.
 • Cada autor o representant de les ponències alternatives (si n’hi han) defensa amb el mateix temps disponible la ponència alternativa
 • Es fa la primera votació entre les ponències presentades pel bloc temàtic que centra la sessió.
 • Si la primera votació la guanya una ponència alternativa es converteix en declaració institucional del IV Congrés Magdalener
 • Si la primera votació la guanya la ponència de la taula dels comitès organitzadors, es defensen totes les esmenes presentades (si n’hi ha)
 • Es fa la segona votació (si escau) de totes les esmenes presentades, en una papereta en la qual s’assenyala un vot favorable o desfavorable a cadascuna de les esmenes.
 • S’incorporen a la ponència presentada per la taula dels comitès organitzadors les esmenes que han resultat guanyadores i es proclama la ponència declaració institucional del IV Congrés Magdalener

 

Fase de proclamació

Es fan públiques les quatre declaracions institucionals del IV Congrés Magdalaner i les conclusions

Blocs temàtics del congrés

Per cada bloc temàtic es constituirà una taula temàtica, integrada per membres dels comités organitzadors. Cada taula valorarà les comunicacions enviades per la ciutadania al seu respectiu bloc temàtic i redactarà una ponència. Els epígrafs amb els quals es desenvolupa l’enunciat de cada bloc temàtic en aquesta llista són orientatius

BLOC 1. El marc de les festes. Estructura organitzativa i de gestió, agents festers i finançament

 • L’assemblea de Festes com a òrgan base de participación

 • El Patronat de Festes i altres models d’organització, de gestió i de govern

 • La Junta de Festes

 • La participació ciutadana mitjançant associacions i col·lectius diversos

 • La Gestora de gaiates i les comissions de sector

 • Les colles i la seua federació

 • Els ens vinculats: esperit, concepte, arrelament i tradició
 • La relació entre els col·lectius de la festa i amb el Patronat de Festes

 • El finançament públic i el privat. Optimització de recursos i model fester

 • Fires, mesons i carpes com a font de finançament
 • Sostenibilitat econòmica: subvencions i criteris d’adjudicació

 • Projecció econòmica de les Festes

BLOC 2. Identitat col·lectiva. Tradició i modernitat. Símbols i representacions oficials

 • Singularitats de les Festes de la Magdalena. Relacions entre història i tradició

 • Religiositat i aconfessionalitat, dues cares d’una mateixa tradició

 • Els símbols de les festes i de la ciutat

 • Rituals i costums tradicionals

 • La gaiata: símbol, llum, art…

 • La indumentària tradicional, promoció i bon ús

 • Les representacions oficials de les festes. Reines i corts d’honor. Funcions actuals i futures
 • Protocols oficials i oficiosos

 • La transmissió de la festa

BLOC 3. Actes, programació, espais urbans i participació ciutadana

 • Duració i organització temporal de les festes

 • Els actes del programa de festes, quantitat versus qualitat

 • Les programacions festeres dels col·lectius, relacions amb el programa oficial de festes

 • La Romeria de les Canyes i la Tornà com a acte essencial identificador

 • El Pregó com acte provincial

 • Desfilades: reglaments, drets i obligacions
 • Desfilades i festivals internacionals

 • El espais festius

 • El centre urbà i els barris perifèrics
 • Els sectors gaiaters en el segle XXI

 • Convivència i participació ciutadana. Compaginació de festa i descans

BLOC 4. Les festes com a element integrador de la imatge de la ciutat. Projecció exterior.

 • Impacte de les festes en la imatge de la ciutat de Castelló de la Plana

 • La projecció exterior de la imatge de la ciutat mitjançant les festes i les seues representacions

 • Interès turístic i projecció exterior: filosofia, estratègies, actuacions

 • Actes exportables de les Festes de la Magdalena

 • Els esdeveniments festers al Palau de la Festa

 • Possibilitats d’innovació

Organització

Comité Honorífic

Amparo Marco Gual, alcaldessa de Castelló de la Plana

Vicent Climent Jordà, rector de la Universitat Jaume I

Reina de les Festes de la Magdalena 2018

Juan Vicente Bellido Zafont

 

Presidenta

Sara Usó Alía

Regidora de Festes

 

Coordinador

Fernando Vilar Moreno

 

Comité Científic

José Juan Sidro Tirado

Ximo Gorriz Plumed

Lidón Batiste Salazar

Elisabeth Breva Almerich

Sixto Barberá Ferrando

Comité Tècnic

Vicent Montolio Beltrán (gerent del Patronat de Festes)
Eva Lidón Barreda Martín (Grup Municipal Socialista)
Nelo Melchor Jordán (Grup Municipal Compromís)
Araceli Querol Dolz (Grup Municipal Castelló en Moviment)
Miguel A. Mulet Taló (Grup Municipal Popular)
Fernando Sos García (Grup Municipal Ciudadanos)
Raul Martí Ten (Consell Rector del Patronat de Festes)
Juan Vicente Bellido Zafont (Junta de Festes)
Carlos Chippirraz Gómez-Millán (Gestora de Gaiates)
José Luis Santolaria Salisa (Federació de Colles de Castelló)
Jesus Redón Gallardo (ens vinculats amb participació a les Festes de la Magdalena)
Estela Bernad Monferrer (Universitat Jaume I)

Antecedents

El I Congrés Magdalener va ser l’any 1978, convocat formalment per la Junta Central de Festejos de la Magdalena. L’organització va correspondre a l’Ateneu de Castelló i les sessions van començar el 26 de febrer als locals de la delegació de la Conselleria de Cultura, però els plenaris es van desenvolupar a la Casa Consistorial.

Vuit anys després, en 1986, l’Associació Moros d’Alqueria va convocar el II Congrés Magdalener, en el marc del seu desé aniversari. Vertebrades sobre 3 ponències (present, passat i futur de les festes), les sessions van tindre lloc al saló d’actes de la delegació de la Conselleria de Cultura, els dies 31 de gener, 1 i 8 de febrer.

En 1995, la Federació de Colles -fundada només dos anys abans- va convocar el III Congrés Magdalener, que es desenvoluparia els dies 10, 17 i 23 de juny, coincidint amb el 50 aniversari de les festes en la seua estructura actual. El saló d’actes de Bancaixa va acollir les sessions congressuals