La ciutadania té de bell nou l’oportunitat d’expressar la seua opinió sobre les Festes de la Magdalena. Les esmenes a les ponències presentades pel Comité Organitzador poden ser individuals o en representació d’un col·lectiu. Però cal estar inscrit o inscrita com a congressista per a presentar-les. Consulteu les bases.

Bases per a l'enviament d'esmenes o ponències alternatives
 1. Podrà presentar esmenes o ponències alternatives qualsevol congressista ja inscrit i podrà presentar-les a títol personal o en representació d’un col·lectiu. En el cas de presentar-la en representació d’un col·lectiu caldrà afegir a l’arxiu PDF de les esmenes o de la ponència alternativa una darrera pàgina amb l’autorització per a actuar en representació d’aquest, signada pel seu secretari o la seua secretària.

 2. Les esmenes o ponències alternatives sols es podran presentar a través de la web del congrés. Cada esmena i cada ponència alternativa s’haurà d’enregistrar en un document diferent i amb un formulari web diferent.

 3. Una mateixa persona pot presentar diferents esmenes a cadascuna de les quatre ponències. Però, si les esmenes a una mateixa ponència, per part d’una mateixa persona, superen en número la meitat dels articles que conté la ponència presentada pel Comité Organitzador haurà de presentar-les totes juntes, com una ponència alternativa. Igualment, si una ponència alternativa no proposa canvis per a més de la meitat dels articles de la ponència presentada pel Comité Organitzador, caldrà presentar-los com a esmenes. Una mateixa persona pot presentar ponències alternatives a cadascuna de les ponències presentades pel Comité Organitzador.

 4. Cal indicar en el document de l’esmena o de la ponència alternativa a què ponència presentada pel Comité Organitzador es refereix, amb el seu títol complet i, en el cas de les esmenes, cal indicar el número d’article al qual es proposa l’esmena.

 5. Les ponències alternatives han de tractar totes les qüestions que es tracten en l’articulat de la ponència presentada pel Comité Organitzador i en aquells articles per als quals no es propose cap canvi –que no poden ser més de la meitat dels articles- cal escriure el número de l’article i deixar buit el rengló, de tal manera que s’entendrà que eixe article es proposa amb la mateixa redacció que figura en la ponència presentada pel comité. En els casos de propostes de canvis ortogràfics en la redacció d’un article, perquè s’entén que canvien el sentit, cal explicar al final del nou article proposat, entre parèntesis, els signes ortogràfics que s’han canviat.

 6. Les ponències alternatives han de presentar-se amb un 20% d’avals de congressistes inscrits, és a dir, l’aval de 130 congressistes com a mínim, en un full del mateix arxiu PDF de la ponència, amb els noms, cognoms, DNI i signatura dels o les congressistes que li donen suport.

 7. La persona que presente una esmena o ponència alternativa es compromet a defensar-la públicament des de la tribuna d’oradors i oradores del IV Congrés Magdalener, en la sessió de treball corresponent i en el torn que determine la taula del Comité Organitzador que presidisca la sessió. Seran retirades automàticament les esmenes o ponències alternatives, els autors o autores de les quals o les persones en les quals hagen delegat no estiguen en el moment que la taula que presideix la sessió els cride a defensa o, per qualsevol altra circumstància, no les defensen.

 8. Les esmenes o ponències alternatives es podran defensar per poders, sempre que la persona elegida per a defensar-les presente als membres de la taula que presideix la sessió el document d’autorització que facilita el Comité Organitzador, complimentat com cal i signat per la persona que ha presentat les esmenes o la ponència alternativa, acompanyada d’una fotocòpia del seu document d’identitat

 9. El termini de presentació d’esmenes o ponències alternatives començarà el 10 de novembre de 2017, a les 10 h, i finalitzarà el 14 de novembre de 2017, a les 13 h.

 10. Les esmenes o ponències alternatives s’han de presentar en format PDF, amb un pes no superior de 5 MB, escrites preferiblement en lletra Arial o en Times New Roman de 12 punts, amb un interlineat d’1,5 i sobre un document A4.

 11. Les esmenes o ponències alternatives podran presentar-se escrites en valencià o castellà. Però hauran de ser correctes ortogràficament i sintàcticament.

 12. El Comité Organitzador analitzarà les esmenes o ponències alternatives i valorarà el compliment d’aquestes bases i es reserva el dret a rebutjar-les en cas d’incompliment o si manquen absolutament de base argumental.

 13. Una esmena o ponència presentada es pot retirar pel seu autor o autora o la persona acreditada per a defensar-la mitjançant comunicació verbal a la taula que presideix la sessió, en el moment de ser cridat o cridada a fer la defensa.

 14. La presentació d’esmenes o ponències alternatives pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.

Certificat de representació col·lectiva
Delegació de defensa d'esmenes o ponències alternatives
Enviar esmenes o ponències alternatives

El termini per a la presentació d’esmenes i ponències alternatives ha finalitzat el 14 de novembre a las 13 h.

Gràcies pel vostre interés.