La ciutadania té ara una oportunitat excepcional d’expressar la seua opinió sobre les Festes de la Magdalena. Les comunicacions al congrés poden ser individuals o col·lectives i no és necessari inscriure’s en el congrés per a enviar comunicacions. Consulteu les bases i envieu una comunicació referida a un dels quatre blocs temàtics del IV Congrés Magdalener.

Bases per a la redacció i enviament de comunicacions
 1. Podrà presentar comunicació escrita qualsevol ciutadà o ciutadana. L’autoria de la comunicació pot ser individual o col·lectiva. Totes les persones que signen la comunicació han d’identificar-se amb les dades que es demanen al formulari corresponent.

 2. El termini de presentació de comunicacions al IV Congrés Magdalener finalitzarà el 9 d’octubre de 2017 a les 24 h.

 3. Les comunicacions s’han de presentar en format PDF, amb un pes no superior de 5 MB, escrites preferiblement en lletra Arial o en Times New Roman de 12 punts, amb un interlineat d’1,5 i sobre un document A4.

 4. El o la responsable de la comunicació no haurà d’estar necessàriament inscrit en el congrés.

 5. El nombre de comunicacions diferents que pot enviar una mateixa persona és il·limitat

 6. Les comunicacions podran presentar-se escrites en valencià o castellà

 7. Les comunicacions hauran de ser correctes ortogràficament i sintàcticament

 8. La comunicació haurà d’incloure els següents apartats:

  • Encapçalament amb el títol de la comunicació, nom de l’autor o autora o del o la responsable si és una comunicació col·lectiva i el nom de la taula (l’eix temàtic) a la qual es presenta

  • Resum d’una extensió aproximada de 100 paraules sobre el contingut de la comunicació.

  • Text de la comunicació, que no haurà de ser inferior a les 500 paraules ni superior a les 1500 paraules, amb el resum inclòs. La bibliografia i notes aclaridores que foren necessàries resten excloses.

  • Autoria, amb el nom, cognoms i DNI de l’autor o autora de la comunicació, seguit del llistat –si n’hi ha- de les persones que donen suport a la comunicació, de cadascuna de les quals cal indicar nom, cognoms, DNI i signatura (aquest llistat pot presentar-se escanejat com a part de l’arxiu PDF de la comunicació i les dades poden estar manuscrites per les persones que han donat suport)

 1. El text de la comunicació ha de tindre una estructura clara, la qual bàsicament ha de seguir el següent esquema:

  • Presentació dels actes, idees o fets respecte dels quals es vol argumentar

  • Argumentació, raonaments mitjançant els quals es qüestiona, se suggereix, es reivindica o es referma allò del que es parla

  • Conclusió, exposició final de motius, conseqüències més importants d’allò que s’ha argumentat i/o proposta d’actuació.

 1. Totes les fonts d’informació referides en la comunicació han d’estar correctament indicades amb les corresponents notes bibliogràfiques al final de la comunicació. Igualment es poden afegir notes aclaridores breus al final de la comunicació.

 2. El Comité Organitzador analitzarà les comunicacions i valorarà el compliment d’aquestes bases i es reserva el dret a rebutjar-les en cas d’incompliment o si manquen absolutament de base argumental.

 3. La presentació de comunicacions escrites pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.

Enviar comunicació

El termini de presentació de comunicacions es del 18 de Juliol al 9 d´octubre.

El formulari está tancat.

Gràcies per la vostra participació.