L’informem que la visita al lloc web del IV Congrés Magdalener (www.congresmagdalener.com) s’efectua de forma anònima. No obstant, en algunes pàgines del lloc web se sol·licitarà als usuaris certes dades personals imprescindibles per a prestar el servei o informació que aquests demanen.

L’organització del congrés respectarà rigorosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades per les ciutadanes i ciutadans en aquest lloc web, dades que seran incorporades als corresponents fitxers informatitzats del IV Congrés Magdalener, amb el compliment estricte de la normativa vigent sobre protecció de dades i, entre altres, allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres disposicions d’aplicació.

Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l’interessat o d’acord amb el previst en la citada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones, les dades personals de les quals consten en un fitxer informatitzat del IV Congrés Magdalener, podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant l’òrgan responsable del fitxer.

En el cas de desconèixer aquest òrgan, la sol·licitud es dirigirà a:

Ajuntament de Castelló.
Plaça Major, 1.
12001 – Castelló.

Indicant clarament: Tutela de Drets LOPD